Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa

Celem projektu było zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów.

Działaniom towarzyszyła będzie popularyzacja zwyczaju wśród dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów pod kierownictwem merytorycznym regionalisty i plastyka. Podczas tych zajęć młodemu pokoleniu został zaprezentowany zwyczaj, dzieci własnoręcznie wykonają element stroju zwyczajowego i nauczą się tradycyjnej oracji. Warsztaty wpłynęły na rozwój oferty społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Działanie miało niezaprzeczalny wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego terenów Korony Północnego Krakowa, jak również na atrakcyjność turystyczną terenu. Działanie promowało obszarów wiejskich, umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Więcej o projekcie: