Edukacja ekologiczna

Pragniemy pochwalić się, że pozyskaliśmy kolejny grant, tym razem w wysokości 15 tyś zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na II etapowy projekt ekologiczny. I etap realizowany będzie od lutego do czerwca w gimnazjach z terenu gminy, a drugi etap od września do grudnia obejmie młodzież szkół podstawowych. Tematem projektu jest gospodarka wodno-kanalizacyjna. Na bazie świetnych ubiegłorocznych doświadczeń z projektem dotyczącym odpadów z plastiku, tym razem przybliżymy młodzieży temat tak cennego surowca, jakim jest woda oraz losy odpadów płynnych pozostających po jej zużyciu.

Do końca 2010 roku planujemy zrealizować projekt edukacji ekologicznej pt.„Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki”.

Planowany projekt będzie polegał na przedstawieniu społeczności lokalnej (uczniowie szkół powszechnych gimnazja klasy I-III SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-VI) problemów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w Gminie Zielonki, jak również problemów świata związanych z niedoborem wody pitnej. W tym celu planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń, w skład których będą wchodzić zajęcia teoretyczne (3 h lekcyjne), oraz terenowe (zwiedzanie zakładu uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, a także wycieczki rowerowe po terenie Gminy ze zwróceniem uwagi na obiekty i miejsca związane z gospodarką wodno-ściekową.

 

Dla sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przewiduje się zorganizowanie II edycji międzyszkolnego konkursu o tytuł Młodego Eko-lidera Gminy Zielonki (wśród uczestników wybranych w wewnętrznych szkolnych eliminacjach). Zadanie zostanie rozdzielone na dwa etapy, z których jeden od stycznia 2010 do 10 czerwca 2010 będzie dotyczył uczniów Gimnazjów z Gminy Zielonki, a następnie do 31 grudnia 2010 Szkół Podstawowych.

 

Podstawowe cele projektu:

  • Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony zasobów wodnych, poprzez przedstawienie problemu jakim jest ograniczony zasób wody pitnej w Polsce i na świecie.
  • Kształtowanie postaw pro-ekologicznych wśród najmłodszych.
  • Aktywizacja regionów w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego.
  • Wskazanie podstawowych warunków prawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych z jednoczesna ochroną wód znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym.
  • Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych z jednoczesna ochroną wód znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym.
  • Wsparcie działań realizowanych przez Gminę Zielonki w celu ochrony Niecki Miechowskiej oraz zlewni rzeki Prądnik oraz Dłubni

 

 

Kto i w jaki sposób skorzysta dzięki realizacji projektu?

Dzięki realizacji zadania skorzysta przede wszystkim społeczność lokalna. Jednakże wpojone nawyki proekologicznej gospodarki wodno- ściekowej będą miały zasięg ponadregionalny co związane jest z przemieszczaniem się wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Mieszkańcy Gminy Zielonki poprzez uświadomienie im zagrożeń, jakie płyną z nieracjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz nieprawidłowego użytkowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, będą mieli szansę na poprawę środowiska w jakim przebywają na co dzień. Ponadto realizowane zadanie będzie w istotny sposób wspierać działania Gminy w zakresie poprawy stanu środowiska oraz wspomoże wysiłki skierowane od lat na ochronę zlewni rzeki Prądnik oraz całej Niecki Miechowskiej, co jest szczególnie ważne w świetle zakresu terytorialnego Gminy, który obejmuje obszary prawnie chronione, a zarazem bogate przyrodniczo.

 

Finansowanie: Zadanie realizowane jest ze Środków WFOŚiGW (15.000 zł) oraz ze środków Urzędu Gminy Zielonki.

Zasięg: 4 gimnazja i 5 szkół podstawowych z terenu gminy Zielonki

Realizacja: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Kolo Naukowe EKOSPIRIT działające przy Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Koordynatorzy: Jacek Pietrzyk, Dagmara Siewiorek

Patroni medialni: Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki, Portal Mediafm

Patroni projektu: Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotr Czaja; Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król