Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki II

Projekt informacyjno - turystyczny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”

Historia i założenia

W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej. System będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych.

Dokonaliśmy typowania obiektów znajdujących się na turystycznych szlakach regionalnych i lokalnych, spełniających kryteria naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do których prowadziło będzie oznakowanie:

1. Zamek w Korzkwi wraz z zespołem folwarcznym i parkiem

2. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Korzkwi

3. Kościół parafialny p.w. Narodzenia NP Marii w Zielonkach wraz z otoczeniem

4. Zespół dworski w Owczarach

5. Lamus i brama wjazdowa w zespole dworsko - parkowym w Garlicy Murowanej

6. Fort Pancerny 47 “Łysa Góra” w Węgrzcach

7. Fort Pancerny 47a “Węgrzce” w Węgrzcach

8. Fort Pancerny 45 “Marszowiec” w Zielonkach

9. Kapliczka słupowa w Batowicach

 

Cele projektu

Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjnosci gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się rowerem.

Realizacja jednolitego kierunkowego oznakowania drogowego przyczyni sie do zwiększenia atrakcyjności i wizerunku gminy pod względem turystycznym. W długofalowym horyzoncie pozytywne rezultaty projektu odczują także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy i w jej okolicach.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przedsiębiorczości turystycznej i okołoturystycznej.

Jednolite kierunkowe oznakowanie drogowe dojazdu do atrakcji turystycznych przybliży wiedzę o potencjale turystycznym gminy.

 

W rezultacie podjętych działań

W ramach ogłoszonego konkursu, wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Uzyskał czwarte miejsce wśród 24 złożonych wniosków o dofinansowanie, otrzymując wstępną deklarację przyznania środków w wysokości 25.000 zł. Z kolei wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego celem jego weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po przejściu tej administracyjnej ścieżki i akceptacji wniosku, z dniem 28.03.2012 r. zawarliśmy umowę przyznania pomocy (dotacja) z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację tego projektu.

W dniu 3 grudnia 2012 r. zawarliśmy umowę z firmą Centrum Techniki Drogowej INBUD Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 116, której zleciliśmy wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych wymienionych powyżej. Umowa obejmuje m.in.:

1)    sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego, wraz z projektami graficznymi znaków,

2)    uzgodnienie projektu organizacji ruchu z pozyskaniem zgody na prace w pasie drogowym, z zarządami dróg i Małopolską Organizacją Turystyczną,

3)    wykonanie, montaż, dostawę oraz posadowienie w terenie oznakowania drogowego.

 

Zakończenie projektu

Projekt zakończyliśmy zgodnie z planem w listopadzie 2013. O jego rezultatach i końcowym efekcie można poczytać tutaj.

Do obejrzenia film i materiał fotograficzny:

  1. Film i zdjęcia zabytków.
  2. Wizualizacje przygotowanego oznakowania.
  3. Miejsca w terenie z postawionymi znakami.