Azbest is Not the Best

Stowarzyszenie podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dofinansuje nasz kolejny młodzieżowy projekt ekologiczny „Azbest is Not the Best”. Projekt bedzie realizowany w I polowie 2012 r. Wartość projektu to 16.400 zł.

Projekt będzie poświęcony tematyce odpadów niebezpiecznych. Na spotkaniach z młodzieżą gimazjalną będą omawiane takie zagadnienia jak: podział odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne (baterie, żarówki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, lekarstwa), a także scharakteryzowanie azbestu wraz z podaniem źródeł jego występowania. W trakcie projektu wyłonione grupy młodzieży gimnazjalnej będzie rozwijać kluczowe kompetencje (wg Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie): a) naukowo-technicznych – w zakresie:
– rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką,
– odpowiedzialności poszczególnych obywateli,
– wpływu nauki i technologii na świat przyrody;
b) uczenia się – w zakresie:
– dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami,
– wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych sytuacjach życiowych;
c) porozumiewania się w języku ojczystym i w języku obcym (język angielski – podstawy);
d) informatycznych – w zakresie:
– komunikacji za pośrednictwem mediów elektronicznych do celów wymiany informacji i uczenia się,
– prezentowania i wymiany informacji.

Dla realizacji tego założenia planowane jest sporządzenie broszury informacyjnej, która za pośrednictwem młodzieży trafi do mieszkańców. Propagowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami azbestowymi i niebezpiecznymi w celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko.

Dla realizacji tego założenia planowane jest sporządzenie broszury informacyjnej, która za pośrednictwem młodzieży trafi do mieszkańców. Propagowanie odpowiedzialnej gospodarki odpadami azbestowymi i niebezpiecznymi w celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki realizując projekt edukacji ekologicznej AZBEST is NOT the BEST zaprasza uczniów Gimnazjów z terenu gminy Zielonki do udziału w konkursie fotograficznym w następujących kategoriach.

a. Co kryją dachy? 

b. Obserwacje świadomego obywatela.

Prace można zgłaszać do 31.05.2012. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Więcej o projekcie: