Podziękowania za 1%

LIST OTWARTY

 

DZIĘKUJEMY za Państwa wpłaty 1 %

Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim Darczyńcom, którzy w zeznaniu podatkowym wskazali nasze stowarzyszenie, jako beneficjenta odpisu 1 % z podatku dochodowego za rok 2016. Wasz wspólny gest dobrej woli zaowocował w 2017 roku wpływem na konto stowarzyszenia kwoty 35.657,60 zł. W październiku otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego potwierdzenie przekazania tej kwoty, lecz ze względu na ochronę danych osobowych przekazana nam informacja o naszych darczyńcach jest bardzo zdawkowa lub żadna. Trudno jest nam w związku z tym podziękować każdemu z Państwa z osobna, zatem czynimy to za pośrednictwem tego listu otwartego.

 

Zgodnie z naszymi wiosennymi deklaracjami, darowane nam środki wykorzystujemy przede wszystkim na cele wskazane przez Państwa w PIT-ach. Są to wydatki realizowane m.in. przez działające na terenie gminy Zielonki szkoły i przedszkola, Ochotnicze Straże Pożarne, zespoły i grupy działające przy Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, Stowarzyszenie Perła Pękowic, Koła Gospodyń Wiejskich w Korzkwi i Owczarach, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, a także nadal kontynuujemy wsparcie inicjatywy mieszkańców wokół sukcesywnej rozbudowy parkingu przy cmentarzu w Węgrzcach. Pozostałe środki przeznaczamy jako udział własny naszego stowarzyszenia w realizacji projektów edukacyjnych, na które pozyskujemy środki z grantów i od sponsorów.

 

W 2017 były to projekty:

  • "LEGO - Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami" - edycja dofinansowana przez Powiat Krakowski, 
  • "LEGO - Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami" - edycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
  • „Powietrze na wagę złota 2" - edycja dofinansowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego,
  • „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” - dofinansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, 

Więcej o tych projektach można przeczytać na naszej stronie www.srgz.zielonki.pl w zakładce Projekty.

 

W 2018 roku planujemy realizację kolejnych projektów edukacyjnych:

  • "LEGO - Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami" - edycja 2.0
  • realizację projektu ekologicznego pn. „Powietrze na wagę złota 3",
  • realizację wśród dzieci i młodzieży działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu,
  • realizację projektu ekologicznego pn. „Eko Uczeń III”,
  • realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły - uzdolnioną muzycznie młodzież.owia.

 

Planujemy również wzorem lat ubiegłych kontynuację współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Zielonki oraz innymi podmiotami wymienionymi powyżej, podejmując na ich rzecz kolejną akcję pozyskania środków z odpisu podatkowego 1%, tym razem za rok 2017.

 

Motywem przewodnim naszego działania jest zdobywanie umiejętności pokazywania dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi. Jak pokazuje doświadczenie, nasze projekty dobrze wpisują się w podstawowe założenia działalności stowarzyszenia, skierowanej na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich.

 

Arnold Kuźniarski

 

DZIĘKUJEMY