Co to są organizacje pożytku publicznego?

Co to są organizacje pożytku publicznego?
Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego,
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji,
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 

O status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
 • działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • ochrony praw konsumentów,
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:

 • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
 • prawo do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów),
 • opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego,
 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.